Patent Citations (7)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  DE-1298407-BJune 26, 1969Agfa Gevaert AgBelichtungsanordnung fuer Kopiergeraete
  DE-1572821-A1March 12, 1970Rank Xerox LtdOptische Abbildungseinrichtung
  DE-2813763-A1October 12, 1978Canon KkProjektionseinrichtung
  DE-2843798-A1April 19, 1979Canon KkBildprojektionseinrichtung
  US-3584952-AJune 15, 1971Xerox CorpLens strip optical scanning system
  US-3694076-ASeptember 26, 1972Paul E WeberMultiple lenslet copier
  US-3836249-ASeptember 17, 1974Bell & Howell CoOptical imaging system of short focal lens

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (4)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  DE-3303157-A1August 11, 1983Nippon Sheet Glass Co LtdPlattenlinse und verfahren zu ihrer herstellung
  DE-3303157-C2April 09, 1992Nippon Sheet Glass Co., Ltd., Osaka, Jp
  DE-3330377-A1February 23, 1984Ricoh KkOptische bilderzeugungseinrichtung
  EP-0046399-A1February 24, 1982Xerox CorporationOptical line scanner system